top of page

urbanismo

reparcelamentos

introducción ó servizo

Son o complexo acto de reconfigurar unha ou varias parcelas colindantes independentemente da súa clasificación urbanística dando lugar a un novo conxunto de parcelas que posúen novas superficies, formas e propiedades urbanísticas coma o fito de que, por exemplo poidan ser edificables.

 

Os motivos para reparcelar un conxunto de referencias catastrais poden ser entre outros a simplificación do número de parcelas, a xeración dun maior número de parcelas edificables optimizando os seus rendementos urbanísticos e noutra dimensión o seu posterior fin de vender, donar ou herdar en mellores condicións ás orixinais favorecendo os intereses dos propietarios.

 

A administración encargada de autorizar as reparcelacións é o servizo de urbanismo dos concellos mediante a concesión de licenza a un proxecto de reparcelamento e dependendo da ordenanza fiscal municipal será necesario o pago de taxas por segregación. Nun segundo paso, o axente encargado de reconfigurar xurídicamente as propiedades será a notaría, que redactará os novos documentos públicos de propiedade de cada nova parcela incluídos os de cesión ó propio concello e descritos no proxecto e na licenza municipal.

 

O terceiro paso será o pago dos tributos na Axencia Tributaria de Galicia ATRIGA derivados da valoración fiscal de cada parcela descrita nos documentos públicos notariais, tendo en conta os diferentes tipos impositivos e bonificacións tributarias respecto de cada clase urbanística de solo en base á normativa fiscal vixente.

 

Por último, presentarase na xerencia Territorial de Catastro o proxecto de reparcelamento, con copia da licenza municipal, o documento público e a carta de pago dos tributos para que a nova realidade parcelaria se redibuxe da nartografía catastral oficial. Finalmente a propiedade deberá pola súa iniciativa inscribir as parcelas no rexistro da propiedade ou ben modificar, se xa estaban as anteriores rexistradas, a súa nova descripción.

coñece no mapa onde temos realizado traballos coma este

bottom of page